Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

     

zajęcia rewalidacyjne stanową integralną część edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka – korekcyjnych, kompensacyjnych i usprawniających.

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole.

Na zajęciach rewalidacji indywidualnej prowadzone są wielorakie działania rozwijające, wspomagające rozwój dziecka, których głównym celem jest uzupełnienie luk w materiale nauczania, wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz kształtowanie akceptowanych społecznie postaw.