Start
ZAJĘCIAMI REWALIDACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W szkole podstawowej realizowane są różne formy zajęć rewalidacyjnych uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności uczniów.

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim korzystają z:

1.      zajęć rewalidacyjnych dydaktyczno- wyrównawczych

2.      zajęć rewalidacyjnych korekcyjnych wad postawy

3.      zajęć rewalidacyjnych usprawniających metodą Tomatisa

4.      zajęć rewalidacyjnych orientacji przestrzennej i poruszania się.

 

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym  korzystają z:

1.      zajęć rewalidacyjnych nauki alternatywnych metod komunikacji

2.      zajęć rewalidacyjnych usprawniających metodą Tomatisa

3.      zajęć rewalidacyjnych korekcyjnych wad postawy

4.      zajęć rewalidacyjnych usprawniających metodą integracji sensorycznej

5.      zajęć rewalidacyjnych rozwijająco-usprawniających

6.      zajęć rewalidacyjnych orientacji przestrzennej i poruszania się

7.      zajęć rewalidacyjnych usprawniających Metodą Weroniki Sherborne.

 

Celem zajęć rozwijająco- usprawniających  jest  stymulowanie zaburzonych funkcji  intelektualnych, percepcyjno-motorycznych, motorycznych i poznawczych. Rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja, motywowanie do pokonywania trudności. Stosowane podczas zajęć formy i metody pracy dostosowane są do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Nauka odbywa się przez zabawę z wykorzystaniem ruchu, piosenki oraz edukacyjnych programów komputerowych.

 

Zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się umożliwiają uczniom rozwijanie umiejętności dobrego funkcjonowania w środowisku ( poruszania się i orientacji w szkole oraz bliższym i dalszym otoczeniu). Ćwiczenia wyrabiające i doskonalące orientację w schemacie własnego ciała umożliwiają uczniom  poznanie, zrozumienie i wykorzystanie w praktyce pojęć przestrzennych typu na, pod, obok, za, przed , prawo, lewo, góra, dół , przód, tył itp.

 

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Weroniki Sherborne  mają na celu rozwijanie świadomości własnego ciała przez ucznia i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.