Karta Praw Osób z Autyzmem

Karta Praw Osób z Autyzmem

 

Uchwalona na IV Międzynarodowym Kongresie Autyzm –Europa w Hadze w dniu 12 maja 1992r., podpisana i zatwierdzona przez parlament Europejski 9 maja 1996roku., przyjęta jednogłośną uchwałą przez Sejm RP 13 lipca 2013r.

 

Prawo do niezależnej i wartościowej egzystencji pozwalającej na pełne rozwijanie możliwości i wykorzystanie szans życiowych.

Prawo do łatwo dostępnej, bezstronnej i dokładnej diagnozy oraz opinii lekarskiej.

Prawo do łatwo dostępnego i odpowiedniego wykształcenia.

Prawo do pełnej partycypacji osób z autyzmem, a także ich reprezentantów w procesie podejmowania wszelkich decyzji kształtujących ich przyszłość: w miarę możliwości, życzenia indywidualnych osób powinny być uwzględnione.

Prawo do odpowiedniego i łatwego dostępu do mieszkania.

Prawo do wyposażenia, pomocy i opieki niezbędnej do zapewnienia w pełni produktywnej egzystencji gwarantującej szacunek i niezależność.

Prawo zarobku i odpowiedniego wynagrodzenia zapewniającego niezbędne wyżywienie, odzież, mieszkanie, a także gwarantującego zaspokojenie wszystkich pozostałych potrzeb życiowych.

Prawo uczestniczenia, w miarę możliwości, w procesie rozwoju i zarządzania placówkami specjalnymi, które stworzono w celu zapewnienia niezbędnej opieki osobom z autyzmem.

Prawo do odpowiedniej porady i opieki zapewniającej poprawę kondycji fizycznej, ochronę zdrowia psychicznego i zaspokojenie potrzeb duchowych, w ramach których należy uwzględnić także odpowiednie metody terapeutyczne i leczenie. farmakologiczne, mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej terapii uwarunkowanej prawami i przywilejami osoby zainteresowanej.

Prawo do odpowiedniego wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminacje i stereotypy; szkolenie i zatrudnienie powinno uwzględniać zdolności i prawo wyboru jednostki.

Prawo do korzystania ze środków transportu i nieograniczonej swobody poruszania się.

Prawo do uczestniczenia  i korzystania z dóbr kulturalnych, możliwości uczestniczenia w różnych formach działalności rozrywkowej, wypoczynku i sportu.

Prawo do korzystania z tych samych udogodnień, usług, a także możliwości aktywnej współpracy i działania w społeczeństwie.

Prawo nawiązywania stosunków o charakterze seksualnym, a także innych związków, między innymi małżeńskich, pozbawionych zniewolenia.

Prawo do korzystania z porady prawnej i usług adwokackich, a także do pełnej opieki prawnej i ochrony ustawowej.

Prawo do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z bezprawnym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą.

Prawo do niezależnej i pełnej godności egzystencji pozbawionej cierpienia i bólu fizycznego albo zaniedbania.

Prawo do uniezależnienia się od nadużywania i przedawkowania środków farmakologicznych.

Prawo do uzyskania przystępnych informacji, udzielanych osobom autystycznym i ich reprezentantom, dotyczących danych pochodzących z akt personalnych, rejestrów medycznych, psychologicznych i edukacyjnych.