,,Piękna nasza Polska cała”

Dzień dobry. W naszej szkole funkcjonuje projekt ,,Piękna nasza Polska cała”. Już poszczególne klasy wykonały część zadań z tym związanych, dziękujemy:) i czekamy na kolejne prace oraz pomysły na ich wykonanie. ‘

Przedstawiamy pokrótce główne założenia projektu:

Realizacja działań projektowych zaplanowana jest w okresie od 15 września 2020 roku do 30 maja 2021 roku.


- kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
rozwijanie u dziec i zainteresowań symbolami narodowymi,
- poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu
- budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
- przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
- uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
-poznanie legend i baśni polskich,
- dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
- okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
- kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
- rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.