O przedszkolu

 

  

Przedszkole Nr 3 Specjalne istnieje od 1 września 2011 roku. Powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Główny cel działalności placówki to wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju.

 

 

Zadania przedszkola specjalnego:

1. Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju określonych w Konwencji Praw Dziecka.

2. Zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawęprogramową kształcenia przedszkolnego uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka.

3. Zapewnienie dziecku dostępu do korzystania z bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

4. Zapewnienie dziecku integracji z rówieśnikami.

5. Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej przez psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu realizowany jest program własny „Małymi krokami”. Program zakłada, że najważniejszy w kształceniu jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Treści programowe realizowane są podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Dla każdego dziecka zespół nauczycieli uczących w przedszkolu opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ankietę przeprowadzoną z rodzicami oraz obserwację dziecka.

 

Metody pracy wykorzystywane na zajęciach:

-elementy pedagogiki zabawy

-elementy Porannego kręgu

-program aktywności Ch. Knilla

-elementy metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

-elementy metody behawioralnej

-elementy integracji sensorycznej

-zabawy paluszkowe

-elementy terapii ręki

-Ester Cotton (zabawy manipulacyjne)

-muzykoterapia

-alternatywne metody komunikacji

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu realizujemy:

  • Program adaptacyjny ,,Będę przedszkolakiem”
  • Program własny ,,Poznajemy ciekawe zawody”
  • Program własny "Gimnastyka smyka"
  • Program własny "Małymi Krokami"

 

 

W przedszkolu funkcjonuje pięć grupy:

 

Grupa I – roczne przygotowanie przedszkolne 

Nauczyciele pracujący w grupie: Beata Karpińska (wychowawca), Ewelina Lewusz, Katarzyna Ciupa,

Pomoc nauczyciela: Paulina Margol                

Grupa II – wychowanie przedszkolne 

Nauczyciele pracujący w grupie: Marta Danieluk (wychowawca), Katarzyna Ciupa

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Wawszczak            

Grupa III – roczne przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Izabela Szponar (wychowawca), Natalia Liminowicz

Pomoc nauczyciela: Marta Gielmuda

Grupa IV – roczne przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Ewelina Ciechan (wychowawca), Diana Manachowska,

pomoc nauczyciela: Aneta Kwaśniewska

Grupa V - wychowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Marta Bajwoluk (wychowawca), Katarzyna Ciupa

Pomoc nauczyciela: Dorota Palejewska

Religia

Nauczyciel prowadzący: Monika Momot

         

  

SPECJALIŚCI

Irena Gołębiowska, Ewa Kondrakiewicz  - specjalista alternatywnych metod komunikacji

Anna Pomazanka - specjalista integracji sensorycznej, rehabilitant (usprawnianie ruchowe)

Agata Kotowska - neurologopeda

Natalia Liminowicz, Katarzyna Ciupa - zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

dla dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne

(7.30-15.30)

8.00-13.00 Realizacja Podstawy Programowej

7.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. 

Zajęcia opiekuńcze.

8.00-8.45 Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.
8.45-9.15 Powitanie z wykorzystaniem elementów metody Porannego Kręgu.
9.15-9.45 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.
9.45-10.30 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych  zajęć programowych.
10.30-11.35 Spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.
11.35-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad.
12.00-13.00

Zajęcia relaksacyjne, masaże wyciszające.

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

13.00-14.00

Zabawy i gry ruchowe.

Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne.

Zabawy przy muzyce.

Zabawy plastyczne.

Zabawy stymulujące zmysły.

Zabawy doskonalące świadomość własnego ciała.

14.00-14.30 Podwieczorek.
14.30-15.30

Swobodna zabawa dzieci zgodnie

z zainteresowaniami, odbiór dzieci z przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne (8.00-13.00)

8.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. 

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

8.45-9.05 Powitanie z wykorzystaniem elementów metody Porannego Kręgu.
9.05-9.45 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.
9.45-10.15 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych  zajęć programowych.
10.15-11.30 Spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.
11.30-12.15 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad.
12.15-13.00

Zajęcia relaksacyjne, masaże wyciszające.

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.