00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane w Ośrodku od 1 września 2008 roku. Obecnie w zajęciach uczestniczy 30 dzieci.

 

Kto może być objęty wsparciem?

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest posiadanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. O wydanie takiej opinii mogą starać się rodzice dzieci, u których stwierdzono:

• - autyzm lub Zespół Aspergera
• - dysfunkcję wzroku (niedowidzenie, słabowidzenie)
• - dysfunkcję słuchu (niedosłuch, słabo słyszenie)
• - niepełnosprawność ruchową w tym afazję motoryczną
• - opóźniony rozwój psychoruchowy w tym rozwój mowy – kiedy dziecko funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej.

Jakie są cele WWR?

• - Zajęcia mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w taki sposób, aby możliwie maksymalnie wyrównać deficyty rozwojowe. Daje to szansę na dobry start dziecka w edukację i efektywne funkcjonowanie w środowisku społecznym.
• - Wsparcie rodziny poprzez udzielenie pomocy w rozpoznawaniu problemów dziecka i radzeniu sobie z nimi, w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka, udzielenie instruktażu odnośnie pracy terapeutycznej a także wsparcie emocjonalne rodziców.

Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, indywidualnie lub w grupach 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia są prowadzone w domu rodzinnym.

Co proponujemy?

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka proponujemy:

• - indywidualną terapię psychologiczną
• - indywidualną terapię logopedyczną
• - indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem
• - rehabilitację ruchową
• - zajęcia integracji sensorycznej
• - indywidualne wsparcie rodziców

Kto prowadzi terapię?

Zajęcia z oligofrenopedagogiem i surdopedagogiem

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z SI

Zajęcia  z usprawniania ruchowego

Zajęcia z logopedą

 

Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

- Rodzice powinni zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania poradni psychologiczno – pedagogicznej i złożyć wniosek o wydanie opinii oraz przedstawić stosowną dokumentację dotycząca stanu zdrowia dziecka. Pracownicy poradni przeprowadzają diagnozę poziomu rozwoju dziecka.
- po uzyskaniu opinii należy się z nią zgłosić do dyrektora Ośrodka i złożyć podanie o organizację zajęć wczesnego wspomagania.

 

Podstawa prawna umożliwiająca realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Z późn. zm. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141).
- Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Warszawa, dnia 29 października 2013 r. Poz. 1257)

 

We wszystkich sprawach związanych z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
należy kontaktować się z koordynatorem Zespołu
panią Beatą Bober