00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Autyzm

Autyzm

Praca z dziećmi z autyzmem w naszym Ośrodku została zapoczątkowana w 2001 roku. Początkowo była to jedna klasa licząca 3 uczniów.

Obecnie w Ośrodku funkcjonuje 8 klas dla dzieci z autyzmem oraz 2 grupy przygotowania przedszkolnego w przedszkolu – łącznie Ośrodek obejmuje edukacją i wychowaniem 41 uczniów z autyzmem na wszystkich etapach edukacyjnych.

Uczniowie z autyzmem realizują  podstawę programową kształcenia ogólnego tak jak w szkołach masowych, mają takie same przedmioty. Obecnie mamy 2 takie klasy.

Uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym . Mają inne przedmioty niż w szkołach masowych. Obecnie mamy 6 takich klas na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

 

Nad terapią, edukacją i wychowaniem uczniów z autyzmem czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W każdej klasie dodatkowo jest zatrudniona osoba na etacie pomocy nauczyciela.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w klasach 2 - 4 osobowych w odpowiednio przygotowanych i przystosowanych salach lekcyjnych i rewalidacyjnych. Są one wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych i rewalidacyjnych oraz zaplecze sanitarne.

 

                                                                 

  

 

Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki w świetlicy szkolnej przed lub po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 

 

Praca z każdym z uczniów odbywa się według opracowanego przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie Indywidualnego Programu  Edukacyjno – Terapeutycznego. Program opracowywany jest na podstawie: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania  ucznia, Profilu Psychoedukacyjnego PEP – R, Inwentarza Gunzberga P-PAC, PAC-1 i jest modyfikowany w miarę potrzeb.

 

                                                                                                  

 

W pierwszych latach nauki szkolnej dużą wagę przykłada się do usamodzielniania uczniów poprzez pracę w zakresie wykonywania podstawowych czynności

samoobsługowych, nauki naśladowania i świadomości ciała. Bardzo ważną rolę w tych latach pełni integracja zespołu klasowego.

 

                                                                 

  

 

Ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka z autyzmem ma zachowanie ciągłości uczonych zachowań i technik szkolnych poprzez kontynuację pracy w domu. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami uczniów. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i obserwacji postępów dziecka. Każda nowa umiejętność wymaga częstych i długotrwałych ćwiczeń. Systematyczność i konsekwencja postępowania pozwalają osiągnąć pozytywne efekty.

 

                                                                 

 

Zajęcia odbywają się według określonego schematu. Strukturalizacja zajęć ma na celu zwiększenie przewidywalności zdarzeń co łączy się ze zwiększaniem poczucia bezpieczeństwa i pomaga w lepszym funkcjonowaniu uczniów. 
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od kręgu, w którym następuje uporządkowanie informacji  o danym dniu i zapoznanie z tematyką zajęć. Następnie uczniowie przechodzą do stolików, gdzie odbywa się dalsza praca związana z tematyką dnia. Edukacja obejmuje zajęcia z zakresu: plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego. Podczas pobytu w szkole dzieci spożywają drugie śniadanie, w trakcie którego dużą uwagę przykłada się do samoobsługi.

Praca w klasie przebiega małymi kroczkami. Widać postępy edukacyjne uczniów, a także terapeutyczne w zakresie komunikacji, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, tworzenia prawidłowych relacji nauczyciel - uczeń oraz rozumienia i przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej. 

 

  

                                                                                                      

Uczniowie mają możliwość korzystania z:

·         zajęć rewalidacyjnych wspomagających indywidualny rozwój ucznia

 

 

·         zajęć logopedycznych wspomagających proces komunikowania się

 

  

 

·         zajęć rewalidacyjnych nauki alternatywnych metod komunikacji

 

  

 

 

·         zajęć integracji sensorycznej usprawniających  proces zbierania przez układ nerwowy informacji pochodzących ze zmysłów, po to by używać ich podczas zabaw, w czynnościach życia codziennego i w relacjach międzyludzkich

 

 

 

·         gimnastyki korekcyjnej

 

  

 

 

·         terapii metodą Tomatisa  pobudzającej  pracę mózgu, która poprzez stosowany materiał dźwiękowy pobudza pracę mózgu i usprawnia jego przystosowywanie się do nieustanie zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości. 

 

  

 

Uczniowie z autyzmem w miarę swoich możliwości uczestniczą w życiu szkolnym. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów, integracji uczniów, a przede wszystkim uczy społecznie akceptowanych odpowiednich zachowań. Biorą udział i odnoszą sukcesy głównie w konkursach plastycznych. Organizowane są także zajęcia z uczniami z równoległych klas. Dzieci wspólnie wykonują różne zadania, uczą się pracy w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących zespół klasowy.

 

                                                                 

  

 

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne formy i metody pracy między innymi:
•    stymulacje sensoryczne, które dostarczają dzieciom różnego rodzaju bodźców zmysłowych: dotykowych, czuciowych, smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych 
•    elementy terapii behawioralnej, które wspomagają rozwijanie zachowań deficytowych oraz pomagają redukować zachowania niepożądane
•    metoda F. Affolter prowadząca do opanowania za pomocą dłoni dorosłego czynności złożonych wykonywanych pod kontrolą wzroku 
•    metoda ośrodków pracy to nauczanie całościowe pozwalające na optymalny wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka 
•    elementy metody kinezjologii edukacyjnej czyli proste ćwiczenia ruchowe stosowane w celu zwiększania możliwości uczenia się całym mózgiem 
•    programy aktywności M. i Ch. Knillów rozwijają świadomość ciała i ułatwiają nawiązywanie kontaktów z dzieckiem 
•    elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne inspirują do nawiązywania kontaktów dotykowych z drugą osobą
•    metoda G.Domana służy nauce globalnego czytania

 

Odsłony: 6042