00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Samorząd

Samorząd

sam

 

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły. Obejmuje swoim zasięgiem całą społeczność uczniowską. Współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom czasu wolnego, zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować. Są to na przykład takie przedsięwzięcia jak:, wybory Rzecznika Praw Ucznia, Otrzęsiny klas pierwszych, zbiórka funduszy podczas akcji „ Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, pomoc dla Schroniska Zwierząt, apele podsumowujące wyniki za I i II semestr, współudział w organizacji różnych imprez szkolnych. Ciekawą inicjatywą jest organizowanie Sejmików Samorządów Uczniowskich dla zamojskich szkół oraz udział z innymi członkami Samorządów w zwiedzaniu Sejmu, Senatu i Pałacu Prezydenckiego.

 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Joanna Banaszkiewicz ,Dorota Ossowska, Ilona Lewicka, Monika Wolf, Barbara Wiatrzyk ,Kamil Leńczuk, Aneta Parol ,Anna Kulas

 

Celem działania Samorządu jest:

a) rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych

b) przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,

c) tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,

d) podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących,

e) integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego,

Działalność w Samorządzie:

- uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań,

- uczy planowania i zamierzania osiąganych celów,

- uczy podstaw i postaw obywatelskich,


7 lutego 2017 roku Samorząd Uczniowski zorganizował apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego pt. „Nasi najlepsi”. Na tym apelu zostali wyróżnieni uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz z zachowania. Pani Dyrektor wręczyła również stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Byli tez wyróżnieni uczniowie za osiągnięcia artystyczne: konkursy plastyczne oraz recytatorskie. Ci ostatni zaprezentowali wyróżnione utwory przed społecznością szkolną i dostarczyli wszystkim dużo wzruszeń. Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom serdeczne gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzyła dużo sukcesów w II półroczu.

 

1sam

3sam

2sam