Projekt Zosia - Samosia

Projekt Zosia- Samosia

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną WSZYSCY RAZEM w Zamościu od września bieżącego roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zamościu realizuje projekt „Zosia- Samosia”. Koordynatorem i realizatorami projektu są nauczyciele SOSW w Zamościu p. Małgorzata Szcząchor- koordynator, p. Aleksandra Jabłońska- Małecka, p. Katarzyna Bartosiewicz, p. Elżbieta Welcz- realizatorzy. Projekt objęty jest patronatem medialnym Tygodnika Zamojskiego.

Adresatami projektu są uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa z klas szóstych, siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej, a także z trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Są to osoby w wieku od 13 do 18 lat (siedemnaście osób). Współuczestnikami projektu są rodziny uczniów, przedstawiciele uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zamościu, a także uczestnicy Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich i Seniorów ze Skierbieszowa.

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej, na miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Zaplanowane działania dotyczą rozwoju w zakresie sfery społecznej, w tym komunikacji werbalnej, pozawerbalnej, emocjonalnej, samoobsługowej i poznawczej. Projekt ma również na celu kształtowanie postawy akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, przedstawienie tych osób jako pełnowartościowych ludzi. Tego typu działania są formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć i wzruszeń, spełnieniem marzeń, a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną.