Ważne informacje


Od 11 maja 2020 r. uruchamiamy działalność opiekuńczą Przedszkola Nr 3 Specjalnego

Działalność opiekuńczą Przedszkola Nr 3 Specjalnego uruchamiamy przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez Przedszkole Nr 3 Specjalne, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora Ośrodka do dnia 8 maja 2020 r., nr telefonu 84 639 25 25.

Barbara Grądkowska dyrektor Ośrodka

Procedury w przedszkolu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Za zgodą Prezydenta Miasta Zamość, na mocy rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawieszam zajęcia w Przedszkolu Nr 3 Specjalnym od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. ze względu na wystąpienie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, tj. obawa rodziców odnośnie zwiększonego ryzyka zakażenia COVID-19 w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnościami z uwagi na współistniejące u nich inne choroby.

Zajęcia w Przedszkolu, w czasie 11-15 maja 2020 r., nadal będą prowadzone zdalnie wg ustalonych zasad i trybu.

Barbara Grądkowska – dyrektor Przedszkola Nr 3 Specjalnego

Pytania i odpowiedzi dotyczące otwarcia przedszkola


Kontakt z Dyrektorem Ośrodka w okresie zawieszenia zajęć poprzez sekretariat Ośrodka (dane kontaktowe w zakładce po lewej stronie), a dodatkowo codziennie w godzinach 9.00-12.00 pod numerem telefonu 798 984 540


 Od 25.03.2020 r. do 24.05.2020 r. zajęcia w Ośrodku są zawieszone z uwagi na stan pandemii. Prowadzone jest nauczanie zdalne wg zasad przekazanych uczniom i rodzicom przez wychowawców.

Pozostańmy w domu - to najważniejsze!


W zakładce Pomoc psychologiczno - pedagogiczna po lewej stronie witryny zamieszczamy dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli informacje dotyczące kontaktów z psychologiem, pedagogiem i logopedą w okresie zawieszenia zajęć.


W zakładkach: Uczniowie, Rada Rodziców i Nauczyciele zamieszczamy informacje dotyczące zdalnego nauczania.